SOLAR-RENDSZERÉPÍTŐ Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát az alábbi tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://solar-re.hu/aszf.html

 

A tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név: SOLAR-RENDSZERÉPÍTŐ Kft.
Székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22.
Adószám: 14695276-2-43

Nyilvántartási szám: NAIH-55621/2012
Elektronikus levelezési cím:info[a]solar-re.hu

Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezőalapján azonosítható;
 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történőhozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelőkijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelőnevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelőtájékoztatáson alapuló és egyértelműkinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejezőcselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintőszemélyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethetőmódon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekűarchiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történőtovábbi adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerűintézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történőtárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekűarchiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelőtechnikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelőtechnikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelőbiztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Adatkezelések

Érintett: Regisztrált felhasználó
Adat kategória: név
Adat forrása: érintettől származó
Adatkezelés célja: 
Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése
Szerződésből származó díjak számlázása
Felhasználó azonosítása
Kommunikáció biztosítása

Adatkezelés jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

Adatkezelés időtartama: 

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a regisztráció Felhasználó által történőtörlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

Adat kategória: e-mail cím
Adat forrása: érintettől származó
Adatkezelés célja: 
Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése
Szerződésből származó díjak számlázása
Felhasználó azonosítása
Kommunikáció biztosítása
Adatkezelés jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

Adatkezelés időtartama: 
Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Felhasználó által történőtörlésének időpontjától számított 3 hónapig
Adat kategória: telefonszám
Adat forrása: érintettől származó
Adatkezelés célja: 
Felhasználó azonosítása
Kommunikáció biztosítása
Adatkezelés jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Adatkezelés időtartama: 
Szerződés teljesítéséhez : a regisztráció Felhasználó által történőtörlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Adat kategória: jelszó
Adat forrása: érintettől származó
Adatkezelés célja: 
Felhasználó azonosítása
Kommunikáció biztosítása
Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Adatkezelés időtartama: 
Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a MotiBro fiók és regisztráció Felhasználó által történőtörlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Adat kategória: Számlázási cím
Adat forrása: érintettől származó
Adatkezelés célja: 
Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése
Szerződésből származó díjak számlázása
Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

Adatkezelés időtartama:
A Felhasználó által történőtörlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
Adat kategória: Szállítási név
Adat forrása: érintettől származó
Adatkezelés célja: 
Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése
Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Adatkezelés időtartama:
Felhasználó által történőtörlésének időpontjától számított 3 hónapig.
Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő: Egervölgyi Júlia egyéni vállalkozó

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  Webtoday Kft. 1056 Budapest Szerb u. 19. webtoday[a]webtoday.hu
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

SZÁMLÁZÁS

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázás 
 2. Az érintettek köre: valamennyi vásárló

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, akezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlőhálózaton keresztül történőközléstovábbításvagy arra az előfizetővagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggőszolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Süti típusa: Munkamenet sütik (session).

Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése 

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Kezelt adatkör: connect.sid

Google Adwords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevűonline reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövetőszolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemzőszolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelőis láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövetőcookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövetőcímkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhetőel:  www.google.de/policies/privacy/

Az érintettek jogai

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.​​

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítőnyilatkozat útján történő– kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelőpedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelőnyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhetőtechnológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelőadatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelőkorlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelőellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelőjogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelőrendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történőkezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történőkezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előzőbekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelőközötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelőintézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Postai úton: 8200 Veszprém, Budapesti út 75.
E-mail útján az info@solar-re.hu elektronikus címen,
Telefonon: +36 30 298 55 85

Intézkedési határidő

Az adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belültájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

Ha az adatkezelőnem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelőés az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségűés súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelőtechnikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelőszintűadatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között:

 1. a személyes adatok titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellőidőben vissza lehet állítani.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetőenismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselővagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthetőkövetkezményeket; ismertetni kell az adatkezelőáltal az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredőesetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következőfeltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelőmegfelelőtechnikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelőaz adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelőesetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu